• cssslider
 • cssslider
 • cssslider
 • cssslider
 • cssslider
slide21 slide12 slide33 slide44 slide45
wowslider by WOWSlider.com v8.5

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

 • เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น น้องเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล1 และ ประชั้นประถมศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสามัญ

 • ประกาศ เรื่องการสอบซ่อม Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เรื่องการสอบซ่อม Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการสอบซ่อม Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกำหนดการสอบ สำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.00-21.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3, 4 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00-21.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 อนึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนี้จะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ทำข้อสอบในระบบได้ต่ำกว่า 15 ข้อทุกคนและทุกกรณี ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีเวลาในการเข้าไปทำข้อสอบทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง จำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 30 ข้อ 15 คะแนน โดยระบบจะเปิดให้ครั้งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศเรื่องแนวทางการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เทอมที่2 ปีการศึกษา 2563(ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2-6)

  เนื่องจากในขณะนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำให้มีการเรียนและการสอนแบบปกติได้ และที่สำคัญหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียน จะต้องทำการเรียนรู้นั้นจะอยู่ในส่วนของภาคปฏิบัติ และเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องขาดช่วงของการศึกษา โดยกำหนดให้นักเรียน ทำการทบทวนความรู้ต่างๆทั้งหมดที่ได้เรียนไปในภาคของทฤษฎี ตั้งแต่ การแก้ปัญหาเบื้องต้น(Algorithm) การลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียน Flowchart และ การเขียนคำสั่งเทียม(Pseudo Code) ซึ่งในส่วนนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ยังไม่เรียน ผ่านทางการปฏิบัติโดยจะทำการกำหนดหัวข้อให้นักเรียน เลือกทำมา 1 หัวข้อ โดยใช้องค์ความรู้ทั้งหมดของนักเรียนใส่เข้ามาในชิ้นงานที่นักเรียนเลือก หัวข้อที่ 1.กำหนดให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการออกเกรดของคะแนนรวมจาก 3 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากนักเรียนจำนวน 30 คน โดยมีเงื่อนไขของเกรดเป็นดังนี้ score>=80 ให้ A, score>=70 ให้ B , score>=60 ให้ C , score>=50 ให้ D , score<50 ให้ F หัวข้อที่ 2..กำหนดให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำงานของดู้ ATM หัวข้อที่ 3.กำหนดให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำงานของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โดยให้นักเรียนกำหนดเงื่อนไขการทำงานในแต่ละขั้นตอนเอง หมายเหตุ สำหรับงานเก่าที่นักเรียนคนใดยังไม่ได้ส่งให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับใบงานใหม่นั้น โดยนักเรียนสามารถเข้าไป Download ใบงานได้ที่ http://www.vrs.vorrarat.ac.th/Show_present.aspx สำหรับเรื่องการสอบปลายภาคจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 • เรื่องการสอบ Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศ เรื่องการสอบ Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการสอบ Midterm วิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกำหนดการสอบ สำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00-21.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.00-21.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.00-22.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.00-22.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 17.00-23.00 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีเวลาในการเข้าไปทำข้อสอบทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง จำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 30 ข้อ 15 คะแนน อนึ่งในขณะนี้นักเรียนสามารถเข้าไปดูความพร้อมของข้อสอบของนักเรียนได้แล้วภายในระบบ